اوقات نماز Wagin

AU / Western Australia / Wagin

جهت قبله Wagin

N E S W

جهت قبله Wagin

°296 :جهت قطب نما
جهت قبله Wagin, Western Australia: °296 :جهت قطب نما °294.6 :جهت واقعی °11.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wagin

اوقات نماز Bejalling Well
اوقات نماز Kealley Park
اوقات نماز Clement Park