اوقات نماز Three Springs

AU / Western Australia / Three Springs

جهت قبله Three Springs

N E S W

جهت قبله Three Springs

°296.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Three Springs, Western Australia: °296.3 :جهت قطب نما °295.5 :جهت واقعی °10.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Three Springs

اوقات نماز Sweetman Nature Reserve
اوقات نماز Kadathinni Nature Reserve