اوقات نماز South Perth

AU / Western Australia / South Perth

جهت قبله South Perth

N E S W

جهت قبله South Perth

°297.1 :جهت قطب نما
جهت قبله South Perth, Western Australia: °297.1 :جهت قطب نما °295.4 :جهت واقعی °11.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

South Perth

اوقات نماز Victoria Park
اوقات نماز Tom Wright Park
اوقات نماز Lathlain Park
اوقات نماز Read Park
اوقات نماز Collier Reserve
اوقات نماز Canavan Reserve
اوقات نماز Lathlain
اوقات نماز John Macmillan Park
اوقات نماز Carlisle
اوقات نماز Como
اوقات نماز Layman Park
اوقات نماز David Carr Memorial Park
اوقات نماز McDougall Park
اوقات نماز Karawara
اوقات نماز East Victoria Park
اوقات نماز George Burnett Park
اوقات نماز Ernest Johnson Oval
اوقات نماز Hawthorne Park
اوقات نماز Parnham Park
اوقات نماز Lake Gillon
اوقات نماز Reg Seal Reserve
اوقات نماز Mount Pleasant
اوقات نماز G.O. Edwards Park
اوقات نماز South Perth
اوقات نماز Olives Reserve
اوقات نماز Bradshaw Conochie Reserve
اوقات نماز Ardross
اوقات نماز Raphael Park
اوقات نماز Hensman Park
اوقات نماز Ken Douglas Reserve
اوقات نماز Kagoshima Park
اوقات نماز Langley Park
اوقات نماز Como Beach
اوقات نماز James Miller Oval
اوقات نماز Al Richardson Reserve
اوقات نماز East Perth
اوقات نماز Fraser Park
اوقات نماز Jim Ainsworth Reserve
اوقات نماز Harold Rossiter Park
اوقات نماز David Vincent Park
اوقات نماز Manning
اوقات نماز Bill Mcgrath Reserve
اوقات نماز Charles Paterson Park
اوقات نماز Alec Lambert Park
اوقات نماز Kensington
اوقات نماز Mount Henry Bridge Reserve
اوقات نماز John Partlon Park
اوقات نماز Harold Rossiter Park
اوقات نماز Kensington
اوقات نماز Bodkin Park
اوقات نماز Mount Pleasant
اوقات نماز P J Hanley Park
اوقات نماز Shirley Strickland Oval
اوقات نماز Mccallum Park
اوقات نماز Challenger Avenue Reserve
اوقات نماز Jim Mills Park
اوقات نماز Matilda Bay
اوقات نماز Bill Mcgrath Reserve
اوقات نماز Waterford
اوقات نماز Ron Carroll Reserve
اوقات نماز Matilda Bay
اوقات نماز Riverton
اوقات نماز Welshpool
اوقات نماز Apex Park
اوقات نماز Andrew Thomson Conservation Reserve
اوقات نماز Higgins Park
اوقات نماز Sandon Park
اوقات نماز Heirisson Island
اوقات نماز Ada Park
اوقات نماز Milyu Nature Reserve
اوقات نماز Lake Vasto
اوقات نماز St James
اوقات نماز Pelican Point
اوقات نماز South Perth Foreshore
اوقات نماز Windsor Park
اوقات نماز Deepwater Point Reserve
اوقات نماز Gloucester Park
اوقات نماز Swan Estuary Marine Park
اوقات نماز Sir James Mitchell Park
اوقات نماز David Vincent Park
اوقات نماز Montes Park
اوقات نماز Fraser Park
اوقات نماز Harry Bridle Park
اوقات نماز Mount Henry
اوقات نماز Salter Point
اوقات نماز Hawthorne Park
اوقات نماز Canning River
اوقات نماز Higgins Park
اوقات نماز Warwick Wild Park
اوقات نماز Applecross
اوقات نماز Houghton Park
اوقات نماز Point Heathcote Reserve
اوقات نماز Jack Howson Reserve
اوقات نماز Parklands Park
اوقات نماز Sir James Mitchell Park
اوقات نماز South Perth Foreshore
اوقات نماز Richardson Park
اوقات نماز Elsa Barzotto Park
اوقات نماز Bridge Park
اوقات نماز Bill Bennetts Park