اوقات نماز Sandstone

AU / Western Australia / Sandstone

جهت قبله Sandstone

N E S W

جهت قبله Sandstone

°293.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Sandstone, Western Australia: °293.2 :جهت قطب نما °293.9 :جهت واقعی °1-0.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sandstone

اوقات نماز Four Corners Well