اوقات نماز Quairading

AU / Western Australia / Quairading

جهت قبله Quairading

N E S W

جهت قبله Quairading

°295.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Quairading, Western Australia: °295.6 :جهت قطب نما °294.6 :جهت واقعی °11 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Quairading

اوقات نماز Quairading
اوقات نماز Quairading Nature Reserve
اوقات نماز Quairading Spring Nature Reserve