اوقات نماز Nannup

AU / Western Australia / Nannup

جهت قبله Nannup

N E S W

جهت قبله Nannup

°298.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Nannup, Western Australia: °298.2 :جهت قطب نما °295.5 :جهت واقعی °12.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nannup