اوقات نماز Murray

AU / Western Australia / Murray

جهت قبله Murray

N E S W

جهت قبله Murray

°297.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Murray, Western Australia: °297.2 :جهت قطب نما °295.3 :جهت واقعی °11.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Murray

اوقات نماز Calcine
اوقات نماز Fairbridge