اوقات نماز Mingenew

AU / Western Australia / Mingenew

جهت قبله Mingenew

N E S W

جهت قبله Mingenew

°296.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Mingenew, Western Australia: °296.3 :جهت قطب نما °295.5 :جهت واقعی °10.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mingenew

اوقات نماز Criddle Creek
اوقات نماز Telara Lake
اوقات نماز Ikewah Brook