اوقات نماز Menzies

AU / Western Australia / Menzies

جهت قبله Menzies

N E S W

جهت قبله Menzies

°289.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Menzies, Western Australia: °289.5 :جهت قطب نما °291.6 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Menzies