اوقات نماز Derby-West Kimberley

AU / Western Australia / Derby-West Kimberley

جهت قبله Derby-West Kimberley

N E S W

جهت قبله Derby-West Kimberley

°289.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Derby-West Kimberley, Western Australia: °289.1 :جهت قطب نما °291.8 :جهت واقعی °1-2.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Derby-West Kimberley