اوقات نماز Denmark

AU / Western Australia / Denmark

جهت قبله Denmark

N E S W

جهت قبله Denmark

°296.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Denmark, Western Australia: °296.7 :جهت قطب نما °294.5 :جهت واقعی °12.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Denmark

اوقات نماز Denmark River
اوقات نماز Quickup River
اوقات نماز Sheoak Park
اوقات نماز Mount Leay
اوقات نماز Kwoorabup Community Park
اوقات نماز Lake View Dairy Park
اوقات نماز Berridge Park
اوقات نماز Scotsdale Brook
اوقات نماز Annie Harrison Park
اوقات نماز Denmark
اوقات نماز Fyfe Park
اوقات نماز Hockley Park
اوقات نماز Tidy Town Park
اوقات نماز Smith Brothers Park
اوقات نماز Springdale Beach
اوقات نماز Kingdon Park
اوقات نماز Hopson Reserve
اوقات نماز Harry and Fred Tysoe Park