اوقات نماز Corrigin

AU / Western Australia / Corrigin

جهت قبله Corrigin

N E S W

جهت قبله Corrigin

°295.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Corrigin, Western Australia: °295.3 :جهت قطب نما °294.4 :جهت واقعی °10.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Corrigin

اوقات نماز Kunjin