اوقات نماز Coorow

AU / Western Australia / Coorow

جهت قبله Coorow

N E S W

جهت قبله Coorow

°296.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Coorow, Western Australia: °296.5 :جهت قطب نما °295.5 :جهت واقعی °11 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Coorow