اوقات نماز Cambridge

AU / Western Australia / Cambridge

جهت قبله Cambridge

N E S W

جهت قبله Cambridge

°297.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Cambridge, Western Australia: °297.1 :جهت قطب نما °295.4 :جهت واقعی °11.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cambridge

اوقات نماز C (Joe) Tyrie Park
اوقات نماز Rosalie Park
اوقات نماز Shenton Park
اوقات نماز Jualbup Lake
اوقات نماز Beatty Park
اوقات نماز Limekiln Field
اوقات نماز Floreat
اوقات نماز Bunning Lake
اوقات نماز Thomas Street
اوقات نماز McLean Park
اوقات نماز Keith Frame Park
اوقات نماز Lake Claremont
اوقات نماز Floreat Park Oval
اوقات نماز The Queen Elizabeth II Medical Centre Rs
اوقات نماز Dot Bennett Park
اوقات نماز Daglish
اوقات نماز Rutter Park
اوقات نماز West Perth
اوقات نماز Frank Baden Powell Park
اوقات نماز Highview Park
اوقات نماز Lawler Park
اوقات نماز Cliff Sadlier V.C. Memorial Park
اوقات نماز Leederville
اوقات نماز Belleville Park
اوقات نماز Henderson Park
اوقات نماز Bunning Lake
اوقات نماز Totterdell Park
اوقات نماز Dom Serra Grove
اوقات نماز Karrakatta
اوقات نماز Mabel Talbot Park
اوقات نماز Jolimont Lake
اوقات نماز Greylands
اوقات نماز Jolimont
اوقات نماز Glen Mia Park
اوقات نماز Maurie Hamer Park
اوقات نماز Highview Park
اوقات نماز Zamia Park
اوقات نماز Axford Park
اوقات نماز Shenton Bushland
اوقات نماز Subiaco
اوقات نماز Perry Lakes
اوقات نماز Richard Diggins Park
اوقات نماز Churchlands
اوقات نماز Mount Claremont
اوقات نماز Beatty Park
اوقات نماز Jolimont
اوقات نماز Mount Eliza
اوقات نماز Shenton Park
اوقات نماز Jolimont Lake
اوقات نماز Keith Frame Park
اوقات نماز Swanbourne
اوقات نماز Mabel Talbot Park
اوقات نماز Dom Serra Grove
اوقات نماز Wembley
اوقات نماز Kings Park
اوقات نماز Pine Tree Park
اوقات نماز Quarry Point
اوقات نماز Dot Bennett Park
اوقات نماز Zamia Park
اوقات نماز Leederville
اوقات نماز Kitchener Park
اوقات نماز Market Square
اوقات نماز Peppermint Park
اوقات نماز Karrakatta
اوقات نماز Totterdell Park
اوقات نماز Cliff Sadlier V.C. Memorial Park
اوقات نماز Reabold Hill
اوقات نماز Henderson Park
اوقات نماز Peppermint Park
اوقات نماز Greylands
اوقات نماز Birralee Park
اوقات نماز Kings Park
اوقات نماز Innaloo
اوقات نماز Grainger Reserve
اوقات نماز Mueller Park
اوقات نماز Herdsman Lake
اوقات نماز The Queen Elizabeth II Medical Centre Rs
اوقات نماز Directors Gardens
اوقات نماز Daglish
اوقات نماز Limekiln Field
اوقات نماز Frank Baden Powell Park
اوقات نماز Directors Gardens
اوقات نماز Cowden Park
اوقات نماز Mount Claremont
اوقات نماز Hamilton Park
اوقات نماز Subiaco Municipal Oval Reserve
اوقات نماز Shenton Bushland
اوقات نماز Grainger Reserve
اوقات نماز Mount Hawthorn
اوقات نماز Mount Claremont
اوقات نماز Pine Tree Park
اوقات نماز Thomas Street
اوقات نماز A S Luketina Reserve
اوقات نماز Shenton Park
اوقات نماز West Perth
اوقات نماز Lawler Park
اوقات نماز Lake Claremont
اوقات نماز Kitchener Park
اوقات نماز Menzies Park
اوقات نماز Subiaco Municipal Oval Reserve