اوقات نماز Busselton

AU / Western Australia / Busselton

جهت قبله Busselton

N E S W

جهت قبله Busselton

°298.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Busselton, Western Australia: °298.4 :جهت قطب نما °295.6 :جهت واقعی °12.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Busselton

اوقات نماز Bovell
اوقات نماز 4 Mile Hill
اوقات نماز Sir Stewart Bovell Park
اوقات نماز Sabina Nature Reserve
اوقات نماز Kalgup
اوقات نماز Pigeon Grove
اوقات نماز Yalyalup
اوقات نماز Rotary Park
اوقات نماز Arthur and Norah Breeden Park
اوقات نماز Busselton
اوقات نماز Vasse River
اوقات نماز Ambergate
اوقات نماز Willmott Park
اوقات نماز Churchill Park
اوقات نماز Olive Grove Reserve
اوقات نماز Longlands Park
اوقات نماز Reinscourt
اوقات نماز Barnard Park