اوقات نماز Bruce Rock

AU / Western Australia / Bruce Rock

جهت قبله Bruce Rock

N E S W

جهت قبله Bruce Rock

°294.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Bruce Rock, Western Australia: °294.9 :جهت قطب نما °294.3 :جهت واقعی °10.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bruce Rock

اوقات نماز Yard Yarding Spring