اوقات نماز Boyup Brook

AU / Western Australia / Boyup Brook

جهت قبله Boyup Brook

N E S W

جهت قبله Boyup Brook

°297.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Boyup Brook, Western Australia: °297.2 :جهت قطب نما °295 :جهت واقعی °12.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Boyup Brook