اوقات نماز Boddington

AU / Western Australia / Boddington

جهت قبله Boddington

N E S W

جهت قبله Boddington

°296.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Boddington, Western Australia: °296.8 :جهت قطب نما °295.1 :جهت واقعی °11.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Boddington

اوقات نماز Tullis