اوقات نماز Wyndham

AU / Victoria / Wyndham

جهت قبله Wyndham

N E S W

جهت قبله Wyndham

°267.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Wyndham, Victoria: °267.5 :جهت قطب نما °279 :جهت واقعی °1-11.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wyndham

اوقات نماز Presidents Park
اوقات نماز Wyndham Vale
اوقات نماز Galvin Park
اوقات نماز Chirnside Park
اوقات نماز Riverbank Car Park
اوقات نماز Kirrip Wurrung Biik Park
اوقات نماز Werribee
اوقات نماز Mambourin
اوقات نماز Manor Lakes
اوقات نماز Woodville Park