اوقات نماز Wodonga

AU / Victoria / Wodonga

جهت قبله Wodonga

N E S W

جهت قبله Wodonga

°266.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Wodonga, Victoria: °266.8 :جهت قطب نما °278.6 :جهت واقعی °1-11.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wodonga

اوقات نماز Castle Heights Park
اوقات نماز Alan Cracknell Park
اوقات نماز Murray East
اوقات نماز Clyde Cameron Reserve
اوقات نماز David Bayne Park
اوقات نماز Graham Andrew Park
اوقات نماز Gordon Hartsman Park
اوقات نماز Harold Draper Park
اوقات نماز Pat Parker Athletics Park
اوقات نماز David Winterbottom Park
اوقات نماز Kent McKoy Reserve
اوقات نماز Peter Frawley Senior Park
اوقات نماز Ewart Brothers Reserve
اوقات نماز Willow Park
اوقات نماز Jack Eames Reserve
اوقات نماز Dr John Schlink Park
اوقات نماز Lou Lieberman Park
اوقات نماز William Moulder Park
اوقات نماز Arthur Dunstan Park
اوقات نماز Carl Fietz Park
اوقات نماز Sister Willet Park
اوقات نماز Ward Morrison Park
اوقات نماز Tony Plowman Park
اوقات نماز James Taverney Park
اوقات نماز Graeme Sutherland Park
اوقات نماز Gerard Moylan Park
اوقات نماز Kit Hughes Park
اوقات نماز Henry Harkin Park
اوقات نماز Robert Prentice Park
اوقات نماز Merle Mason Park
اوقات نماز Ernie Condon Park
اوقات نماز Julia Ronan Park
اوقات نماز Jack Maher Park
اوقات نماز Wodonga
اوقات نماز Les Stone Park
اوقات نماز Thomas Reidy Park
اوقات نماز George Looms Park
اوقات نماز Gamble Singh Park
اوقات نماز Max Gray Park
اوقات نماز John Haddleton Park
اوقات نماز Brian Esler Park
اوقات نماز Peg Spry Park
اوقات نماز Bill Black Park
اوقات نماز Dr Bill Grant Park
اوقات نماز John Aney Park
اوقات نماز Daniel Rhodes Park
اوقات نماز Michael Goulding Park
اوقات نماز Westlands Park
اوقات نماز Wiggy Jackson Park
اوقات نماز Phill Adams Park
اوقات نماز Kelly Park
اوقات نماز Russell Cochrane Park
اوقات نماز Birallee Park
اوقات نماز Jim Matthews Park
اوقات نماز Westlands
اوقات نماز Marimba Park
اوقات نماز Bandiana
اوقات نماز Norm Pietila Park
اوقات نماز Felix Grundy Park
اوقات نماز Walter Cottrell Park
اوقات نماز Wattle Park
اوقات نماز Alan Goyne Park
اوقات نماز Belvoir Park
اوقات نماز Gayview Park
اوقات نماز Alma Rogers Park
اوقات نماز Charles Ryan Park
اوقات نماز Bill Buckpitt Park
اوقات نماز West Wodonga
اوقات نماز Rex Chamberlain Park
اوقات نماز Henry Nowik Park
اوقات نماز Tom Hales Park
اوقات نماز Elfy Quick Park
اوقات نماز Dr Duncan Park
اوقات نماز Gordon Craig Park
اوقات نماز Albury-Wodonga