اوقات نماز Wellington

AU / Victoria / Wellington

جهت قبله Wellington

N E S W

جهت قبله Wellington

°265 :جهت قطب نما
جهت قبله Wellington, Victoria: °265 :جهت قطب نما °277.6 :جهت واقعی °1-12.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wellington

اوقات نماز Bundalaguah
اوقات نماز Macalister River
اوقات نماز Myrtlebank
اوقات نماز Montgomery