اوقات نماز Moira

AU / Victoria / Moira

جهت قبله Moira

N E S W

جهت قبله Moira

°268.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Moira, Victoria: °268.1 :جهت قطب نما °279.3 :جهت واقعی °1-11.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Moira

اوقات نماز Naring