اوقات نماز Mildura Shire

AU / Victoria / Mildura Shire

جهت قبله Mildura Shire

N E S W

جهت قبله Mildura Shire

°272.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Mildura Shire, Victoria: °272.3 :جهت قطب نما °281.7 :جهت واقعی °1-9.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mildura Shire

اوقات نماز Mount Cowra