اوقات نماز Mansfield

AU / Victoria / Mansfield

جهت قبله Mansfield

N E S W

جهت قبله Mansfield

°266.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Mansfield, Victoria: °266.6 :جهت قطب نما °278.4 :جهت واقعی °1-11.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mansfield

اوقات نماز Howqua River
اوقات نماز Howqua
اوقات نماز Macs Cove
اوقات نماز The Pinnacle
اوقات نماز Peachey Bay
اوقات نماز Piries