اوقات نماز Kingston

AU / Victoria / Kingston

جهت قبله Kingston

N E S W

جهت قبله Kingston

°267 :جهت قطب نما
جهت قبله Kingston, Victoria: °267 :جهت قطب نما °278.7 :جهت واقعی °1-11.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kingston

اوقات نماز Seymour Park
اوقات نماز Christopher Brotchie Park
اوقات نماز Mordialloc
اوقات نماز Yammerbook Nature Reserve
اوقات نماز Mordialloc Creek
اوقات نماز Parkdale
اوقات نماز Braeside
اوقات نماز Mentone South
اوقات نماز Aspendale
اوقات نماز Chicquita Park
اوقات نماز Aspendale Gardens
اوقات نماز Dolomore Reserve
اوقات نماز Regents Park
اوقات نماز Mentone Racecourse Reserve
اوقات نماز Waterways
اوقات نماز Mentone
اوقات نماز Braeside Metropolitan Park
اوقات نماز William J Bardoel Park
اوقات نماز Edithvale
اوقات نماز Dingley Village
اوقات نماز Beaumaris Bay
اوقات نماز Heatherton
اوقات نماز Coughlan Reserve
اوقات نماز Chelsea Heights
اوقات نماز Fossil Beach
اوقات نماز Swallow Reserve