اوقات نماز Hume

AU / Victoria / Hume

جهت قبله Hume

N E S W

جهت قبله Hume

°267.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Hume, Victoria: °267.6 :جهت قطب نما °279 :جهت واقعی °1-11.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hume

اوقات نماز Emu Creek
اوقات نماز Wildwood
اوقات نماز Oaklands Junction
اوقات نماز Bulla
اوقات نماز Redstone Hill