اوقات نماز Horsham

AU / Victoria / Horsham

جهت قبله Horsham

N E S W

جهت قبله Horsham

°270.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Horsham, Victoria: °270.8 :جهت قطب نما °280.8 :جهت واقعی °1-10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Horsham