اوقات نماز Hobsons Bay

AU / Victoria / Hobsons Bay

جهت قبله Hobsons Bay

N E S W

جهت قبله Hobsons Bay

°267.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Hobsons Bay, Victoria: °267.4 :جهت قطب نما °278.9 :جهت واقعی °1-11.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hobsons Bay

اوقات نماز Cherry Swamp
اوقات نماز Seaholme
اوقات نماز Altona
اوقات نماز Altona Coastal Park
اوقات نماز Paisley Park
اوقات نماز Altona North
اوقات نماز Kororoit Creek
اوقات نماز Altona Reef
اوقات نماز Jawbone Flora and Fauna Reserve
اوقات نماز Altona Bay
اوقات نماز Newport Lakes
اوقات نماز Brooklyn
اوقات نماز South Kingsville
اوقات نماز Williamstown North
اوقات نماز South Kingsville
اوقات نماز Brooklyn
اوقات نماز Newport
اوقات نماز Laverton North