اوقات نماز Golden Plains

AU / Victoria / Golden Plains

جهت قبله Golden Plains

N E S W

جهت قبله Golden Plains

°268.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Golden Plains, Victoria: °268.3 :جهت قطب نما °279.4 :جهت واقعی °1-11.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Golden Plains

اوقات نماز Mount Lawaluk
اوقات نماز Mount Mercer
اوقات نماز Gumley Lake
اوقات نماز Mount Mercer