اوقات نماز Campaspe

AU / Victoria / Campaspe

جهت قبله Campaspe

N E S W

جهت قبله Campaspe

°268.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Campaspe, Victoria: °268.7 :جهت قطب نما °279.6 :جهت واقعی °1-11 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Campaspe, Campaspe Shire, Comte de Campaspe, Comté de Campaspe, Contea di Campaspe, Hrabstwo Campaspe, Shire of Campaspe

اوقات نماز Fairy Dell
اوقات نماز Rochester