اوقات نماز Banyule

AU / Victoria / Banyule

جهت قبله Banyule

N E S W

جهت قبله Banyule

°267.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Banyule, Victoria: °267.2 :جهت قطب نما °278.8 :جهت واقعی °1-11.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Banyule

اوقات نماز Vin Heffernan Reserve
اوقات نماز Creekbend Reserve
اوقات نماز Viewbank
اوقات نماز Yallambie
اوقات نماز Bellfield
اوقات نماز River Gum Walk
اوقات نماز Rosanna
اوقات نماز Macleod
اوقات نماز Olympic Park
اوقات نماز Watsonia
اوقات نماز Yarra Valley Metropolitan Park
اوقات نماز Macleod
اوقات نماز Heidelberg West
اوقات نماز Birrarrung Park
اوقات نماز Rosanna Parklands
اوقات نماز Heidelberg
اوقات نماز Rosanna
اوقات نماز Mont Park
اوقات نماز Central Park
اوقات نماز Watsonia
اوقات نماز Lower Plenty
اوقات نماز Heidelberg Heights
اوقات نماز Willanda Park
اوقات نماز Banksia Park
اوقات نماز Warringal Park
اوقات نماز Remembrance Park
اوقات نماز Heidelberg Heights
اوقات نماز Lower Plenty
اوقات نماز Plenty River
اوقات نماز War Memorial Park Reserve
اوقات نماز Montmorency
اوقات نماز The Righi Reserve
اوقات نماز Montmorency Park
اوقات نماز Rosanna Parklands
اوقات نماز Greensborough
اوقات نماز Northern Stream
اوقات نماز Bulleen
اوقات نماز Remembrance Park
اوقات نماز Dendaryl Reserve
اوقات نماز Watsonia North
اوقات نماز Eaglemont
اوقات نماز Eaglemont
اوقات نماز Heidelberg
اوقات نماز Rosanna
اوقات نماز Petrie Park
اوقات نماز Whatmough Park
اوقات نماز Heidelberg West
اوقات نماز The Righi Reserve
اوقات نماز Binnack Park
اوقات نماز Eltham Lower Park
اوقات نماز Ivanhoe East
اوقات نماز Olympic Park
اوقات نماز Kingsbury
اوقات نماز Briar Hill
اوقات نماز Warringal Park
اوقات نماز Warrawee Park
اوقات نماز Northern Stream
اوقات نماز Rosanna
اوقات نماز Macleod
اوقات نماز Templestowe Lower
اوقات نماز Greensborough Park
اوقات نماز Yulong Park
اوقات نماز Bundoora
اوقات نماز Barak Bushlands
اوقات نماز Bellfield
اوقات نماز Ivanhoe East
اوقات نماز Banksia Park
اوقات نماز Eltham Lower Park
اوقات نماز Barak Bushlands
اوقات نماز Kingsbury