اوقات نماز King Island

AU / Tasmania / King Island

جهت قبله King Island

N E S W

جهت قبله King Island

°266.6 :جهت قطب نما
جهت قبله King Island, Tasmania: °266.6 :جهت قطب نما °278.5 :جهت واقعی °1-11.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

King Island

اوقات نماز King Island
اوقات نماز Ridges Road
اوقات نماز Tolmans Road
اوقات نماز The Nobles
اوقات نماز Anaba
اوقات نماز Mimi Lagoon
اوقات نماز Punchbowl Creek