اوقات نماز Glenorchy

AU / Tasmania / Glenorchy

جهت قبله Glenorchy

N E S W

جهت قبله Glenorchy

°260.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Glenorchy, Tasmania: °260.3 :جهت قطب نما °275.1 :جهت واقعی °1-14.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Glenorchy

اوقات نماز Montrose
اوقات نماز Goat Hills
اوقات نماز Knights Creek Reservoir
اوقات نماز Rosetta
اوقات نماز Berriedale
اوقات نماز Lower Glenorchy Reservoir
اوقات نماز Tolosa Park
اوقات نماز Chigwell
اوقات نماز Panhandle Hill
اوقات نماز Berriedale Bay
اوقات نماز Berriedale Reserve
اوقات نماز Glenlusk
اوقات نماز Collinsvale
اوقات نماز Fossil Hill
اوقات نماز Mount Hull
اوقات نماز King George Fifth Park
اوقات نماز Glenorchy Recreation Reserve
اوقات نماز Derwent Haven
اوقات نماز Fryingpan Island
اوقات نماز Islet Rivulet
اوقات نماز Elwick Bay
اوقات نماز Limekiln Gully Reservoir
اوقات نماز Glenorchy Water Reserve
اوقات نماز Brushy Hill
اوقات نماز Elliss Point
اوقات نماز Glenorchy
اوقات نماز Barossa Hill
اوقات نماز Ancanthe Park
اوقات نماز Lowestoft Bay
اوقات نماز Connewarre Bay
اوقات نماز Cameron Bay
اوقات نماز Faulkners Rivulet
اوقات نماز Royal Showground
اوقات نماز New Town Creek
اوقات نماز Limekiln Gully Reservoir
اوقات نماز Glenorchy Water Reserve
اوقات نماز Ancanthe Park
اوقات نماز Brushy Hill
اوقات نماز Springfield Circle Park
اوقات نماز West Moonah
اوقات نماز Abbotsfield Park
اوقات نماز Wilkinsons Point
اوقات نماز Restdown Point
اوقات نماز Springfield Circle Park
اوقات نماز West Moonah
اوقات نماز Fossil Hill
اوقات نماز Giblins Reserve
اوقات نماز Claremont Recreation Ground
اوقات نماز Barossa Hill
اوقات نماز St Aubyn Square
اوقات نماز Benjafield Park