اوقات نماز Central Highlands

AU / Tasmania / Central Highlands

جهت قبله Central Highlands

N E S W

جهت قبله Central Highlands

°261.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Central Highlands, Tasmania: °261.6 :جهت قطب نما °275.8 :جهت واقعی °1-14.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Central Highlands

اوقات نماز Brocks Bay
اوقات نماز Divers Shore
اوقات نماز Lake Echo
اوقات نماز Sukes Marsh