اوقات نماز Break O'Day

AU / Tasmania / Break O'Day

جهت قبله Break O'Day

N E S W

جهت قبله Break O'Day

°260.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Break O'Day, Tasmania: °260.9 :جهت قطب نما °275.3 :جهت واقعی °1-14.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Break O'Day

اوقات نماز Evercreech Forest Reserve
اوقات نماز Mount Young