اوقات نماز Walkerville

AU / South Australia / Walkerville

جهت قبله Walkerville

N E S W

جهت قبله Walkerville

°275.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Walkerville, South Australia: °275.3 :جهت قطب نما °283.3 :جهت واقعی °1-8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Walkerville

اوقات نماز Walkerville Recreation Ground
اوقات نماز Prospect Oval
اوقات نماز Howie Reserve
اوقات نماز Cruickshank Reserve
اوقات نماز Stacey Reserve
اوقات نماز Evandale
اوقات نماز Walkerville
اوقات نماز Wauwe
اوقات نماز Light Square
اوقات نماز Adelaide
اوقات نماز Maurice Clayton Reserve
اوقات نماز Maylands
اوقات نماز River Torrens Linear Park Section Number Six
اوقات نماز Heathpool
اوقات نماز Booroo Street Reserve
اوقات نماز Tarndanyangga
اوقات نماز Victoria Square
اوقات نماز Whitmore Square
اوقات نماز Ivaritji
اوقات نماز Nailsworth
اوقات نماز Stanford Reserve
اوقات نماز Amherst Avenue Drainage Reserve
اوقات نماز Creswell Park
اوقات نماز River Torrens Linear Park Section Number Seven
اوقات نماز Marryatville
اوقات نماز River Torrens Linear Park Section Number Four
اوقات نماز Dunstan Adventure Playground
اوقات نماز Prospect
اوقات نماز Adelaide city centre
اوقات نماز Gilberton
اوقات نماز Brunskill Park
اوقات نماز High Street Reserve
اوقات نماز Medindie Gardens
اوقات نماز Stepney
اوقات نماز Dunstone Grove
اوقات نماز Payneham South
اوقات نماز Dunstone Grove Playground
اوقات نماز Trinity Gardens
اوقات نماز Player Avenue Reserve
اوقات نماز Linde Reserve
اوقات نماز Collinswood
اوقات نماز Third Avenue Drainage Reserve Number One
اوقات نماز Rundle Mall
اوقات نماز Koster Park
اوقات نماز Richards Park
اوقات نماز Kensington Pioneer Park
اوقات نماز St Helens Park
اوقات نماز Joslin Reserve
اوقات نماز Norwood Pioneers Memorial Park
اوقات نماز W T Smith Reserve
اوقات نماز Tambawodli
اوقات نماز Park Twenty-Four
اوقات نماز Ern Sconce Rotary Park
اوقات نماز Medindie
اوقات نماز Otto Park
اوقات نماز Hannaford Reserve
اوقات نماز Fifth Avenue Drainage Reserve Number One
اوقات نماز Tangkaira
اوقات نماز Hurtle Square
اوقات نماز Hindmarsh Square
اوقات نماز Mogata
اوقات نماز Osmond Square
اوقات نماز Mellor Reserve
اوقات نماز Howard Street Reserve
اوقات نماز Beulah Park
اوقات نماز White Reserve
اوقات نماز Bishops Place Reserve
اوقات نماز River Torrens Linear Park Section Number Eight
اوقات نماز Collinswood
اوقات نماز Elder Park
اوقات نماز Borthwick Park
اوقات نماز Trinity Gardens Soldiers Memorial Reserve
اوقات نماز Trinity Gardens Reserve
اوقات نماز Chimney Park
اوقات نماز Medindie Gardens
اوقات نماز Joslin
اوقات نماز St Peters River Park
اوقات نماز Linear Park-Gilberton
اوقات نماز Narnungga
اوقات نماز Kuntingga
اوقات نماز Sefton Park
اوقات نماز Payneham Oval
اوقات نماز Royston Park
اوقات نماز Breaker Street Drainage Reserve
اوقات نماز Syd Jones Reserve
اوقات نماز Glover Playground
اوقات نماز St Peters
اوقات نماز Joslin
اوقات نماز Cliff Goodwin Reserve
اوقات نماز Glenbrook Close Reserve Number Four
اوقات نماز Barnguttilla
اوقات نماز Donegal Street Reserve
اوقات نماز Glenbrook Close Reserve Number Three
اوقات نماز Glenbrook Close Reserve Number Two
اوقات نماز John Horrocks Memorial Green
اوقات نماز Payneham
اوقات نماز Toorak Gardens
اوقات نماز Memorial Drive Tennis Courts
اوقات نماز Fifth Avenue Drainage Reserve Number One
اوقات نماز Marian Road Drainage Reserve Number One