اوقات نماز The Coorong

AU / South Australia / The Coorong

جهت قبله The Coorong

N E S W

جهت قبله The Coorong

°273.8 :جهت قطب نما
جهت قبله The Coorong, South Australia: °273.8 :جهت قطب نما °282.5 :جهت واقعی °1-8.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

The Coorong

اوقات نماز Cold and Wet
اوقات نماز Deep Well