اوقات نماز Norwood Payneham St Peters

AU / South Australia / Norwood Payneham St Peters

جهت قبله Norwood Payneham St Peters

N E S W

جهت قبله Norwood Payneham St Peters

°275.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Norwood Payneham St Peters, South Australia: °275.3 :جهت قطب نما °283.3 :جهت واقعی °1-8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Norwood Payneham St Peters

اوقات نماز Walkerville Recreation Ground
اوقات نماز Tusmore Park
اوقات نماز Prospect Oval
اوقات نماز Philps Reserve
اوقات نماز Howie Reserve
اوقات نماز Hanson Reserve
اوقات نماز Cruickshank Reserve
اوقات نماز Stacey Reserve
اوقات نماز Evandale
اوقات نماز Walkerville
اوقات نماز Wauwe
اوقات نماز Light Square
اوقات نماز Adelaide
اوقات نماز Maurice Clayton Reserve
اوقات نماز Maylands
اوقات نماز River Torrens Linear Park Section Number Six
اوقات نماز Heathpool
اوقات نماز Booroo Street Reserve
اوقات نماز Tarndanyangga
اوقات نماز Victoria Square
اوقات نماز Whitmore Square
اوقات نماز Ivaritji
اوقات نماز Nailsworth
اوقات نماز Stanford Reserve
اوقات نماز Knightsbridge Reserve
اوقات نماز Amherst Avenue Drainage Reserve
اوقات نماز Creswell Park
اوقات نماز Guerners Reserve
اوقات نماز Tusmore
اوقات نماز Simpson Reserve
اوقات نماز River Torrens Linear Park Section Number Seven
اوقات نماز Marryatville
اوقات نماز River Torrens Linear Park Section Number Four
اوقات نماز Dunstan Adventure Playground
اوقات نماز Linden Avenue Reserve
اوقات نماز Prospect
اوقات نماز Adelaide city centre
اوقات نماز Gilberton
اوقات نماز Brunskill Park
اوقات نماز Hazelwood Park
اوقات نماز High Street Reserve
اوقات نماز Medindie Gardens
اوقات نماز Stepney
اوقات نماز Dunstone Grove
اوقات نماز Payneham South
اوقات نماز Dunstone Grove Playground
اوقات نماز Philips Reserve
اوقات نماز Trinity Gardens
اوقات نماز Player Avenue Reserve
اوقات نماز Linde Reserve
اوقات نماز Collinswood
اوقات نماز Third Avenue Drainage Reserve Number One
اوقات نماز Rundle Mall
اوقات نماز Koster Park
اوقات نماز Leabrook
اوقات نماز Lancelot Avenue Reserve
اوقات نماز Richards Park
اوقات نماز Harris Reserve
اوقات نماز Austral Avenue Reserve
اوقات نماز Kensington Pioneer Park
اوقات نماز St Helens Park
اوقات نماز Joslin Reserve
اوقات نماز Norwood Pioneers Memorial Park
اوقات نماز Austral Park
اوقات نماز Medindie
اوقات نماز Otto Park
اوقات نماز Tregenza Oval
اوقات نماز Hazelwood Park
اوقات نماز Hannaford Reserve
اوقات نماز Fifth Avenue Drainage Reserve Number One
اوقات نماز Parkside
اوقات نماز Tangkaira
اوقات نماز Hurtle Square
اوقات نماز Hindmarsh Square
اوقات نماز Mogata
اوقات نماز Moorcroft Court Reserve
اوقات نماز Osmond Square
اوقات نماز Mellor Reserve
اوقات نماز Howard Street Reserve
اوقات نماز Beulah Park
اوقات نماز White Reserve
اوقات نماز Bishops Place Reserve
اوقات نماز River Torrens Linear Park Section Number Eight
اوقات نماز Collinswood
اوقات نماز Elder Park
اوقات نماز Borthwick Park
اوقات نماز Trinity Gardens Soldiers Memorial Reserve
اوقات نماز Trinity Gardens Reserve
اوقات نماز Walyo Yerta
اوقات نماز Chimney Park
اوقات نماز Medindie Gardens
اوقات نماز Joslin
اوقات نماز Linden Park
اوقات نماز St Peters River Park
اوقات نماز Linear Park-Gilberton
اوقات نماز Denis Morrissey Park
اوقات نماز Wood Park
اوقات نماز Kuntingga
اوقات نماز Sefton Park
اوقات نماز Payneham Oval