اوقات نماز Holdfast Bay

AU / South Australia / Holdfast Bay

جهت قبله Holdfast Bay

N E S W

جهت قبله Holdfast Bay

°275.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Holdfast Bay, South Australia: °275.3 :جهت قطب نما °283.4 :جهت واقعی °1-8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Holdfast Bay

اوقات نماز North Brighton
اوقات نماز Sturt Recreation Ground
اوقات نماز Somerton Park
اوقات نماز Hove
اوقات نماز Dulcie Perry Park
اوقات نماز Mitchell Park
اوقات نماز Marion
اوقات نماز Warradale
اوقات نماز Oaklands Park
اوقات نماز Sturt
اوقات نماز Carrignane Park Reserve
اوقات نماز John Miller Park
اوقات نماز Hamilton Park Reserve
اوقات نماز Wattle Avenue Reserve
اوقات نماز Seacombe Gardens
اوقات نماز Sutherland Park
اوقات نماز Brighton Recreation Area
اوقات نماز Glenelg, South
اوقات نماز Warradale Park Reserve
اوقات نماز Mitchell Park Reserve
اوقات نماز Glenelg South
اوقات نماز Bedford Park
اوقات نماز Brighton
اوقات نماز Oaklands
اوقات نماز Oaklands
اوقات نماز Dover Gardens
اوقات نماز Warradale Park Reserve
اوقات نماز Tonsley
اوقات نماز Darlington
اوقات نماز Oaklands Park
اوقات نماز Glenelg Oval
اوقات نماز Park Holme
اوقات نماز Da Costa Park Reserve
اوقات نماز Glengowrie
اوقات نماز Lewis Square
اوقات نماز Morphettville
اوقات نماز South Park Holme Reserve
اوقات نماز Clovelly Park
اوقات نماز Seacombe Heights
اوقات نماز Kellett Reserve
اوقات نماز Hamilton Park Reserve
اوقات نماز Lewis Square
اوقات نماز Ascot Park
اوقات نماز Clovelly Park Reserve
اوقات نماز Dulcie Perry Park
اوقات نماز Lunn Reserve
اوقات نماز South Esplanade Foreshore Reserve
اوقات نماز Glenelg
اوقات نماز Dover Square
اوقات نماز Brighton Recreation Area
اوقات نماز River Sturt
اوقات نماز Dover Square
اوقات نماز Lunn Reserve
اوقات نماز Warradale
اوقات نماز Jimmy Melrose Park
اوقات نماز Sandison Reserve
اوقات نماز Brighton
اوقات نماز Dover Gardens
اوقات نماز Seacliff Park
اوقات نماز Marion
اوقات نماز South Brighton
اوقات نماز Colley Reserve
اوقات نماز South Brighton
اوقات نماز Glenalg Beach
اوقات نماز Carrignane Park Reserve
اوقات نماز Park Holme
اوقات نماز Kellett Reserve
اوقات نماز Yanyarrie Reserve
اوقات نماز Mulcra Avenue Reserve
اوقات نماز Glenelg East
اوقات نماز Hove
اوقات نماز Seaview Downs
اوقات نماز Morphettville
اوقات نماز South Park Holme Reserve
اوقات نماز Parkinson Reserve
اوقات نماز North Brighton
اوقات نماز Wigley Reserve
اوقات نماز Mulcra Avenue Reserve
اوقات نماز Sturt Recreation Ground
اوقات نماز Seacliff Park
اوقات نماز Seacombe Gardens
اوقات نماز Cowra Crescent Reserve
اوقات نماز Holdfast Bay Harbor
اوقات نماز River Sturt
اوقات نماز Glengowrie
اوقات نماز Cowra Crescent Reserve
اوقات نماز Camden Oval
اوقات نماز Patawalonga Reserve
اوقات نماز Somerton Park
اوقات نماز Plympton Park
اوقات نماز Ascot Park
اوقات نماز O’Halloran Hill Open Space Reserve, (O'Halloran Hill Open Space Reserve)
اوقات نماز Patawilya Reserve
اوقات نماز Seacliff
اوقات نماز Seacliff
اوقات نماز Plympton Park
اوقات نماز Wattle Avenue Reserve
اوقات نماز Edwardstown Memorial Oval
اوقات نماز Sturt
اوقات نماز Mitchell Park Reserve