اوقات نماز Gawler

AU / South Australia / Gawler

جهت قبله Gawler

N E S W

جهت قبله Gawler

°275.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Gawler, South Australia: °275.3 :جهت قطب نما °283.4 :جهت واقعی °1-8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gawler

اوقات نماز Eldred Riggs Recreation Reserve
اوقات نماز Evanston
اوقات نماز Evanston Park
اوقات نماز Evanston Gardens
اوقات نماز Gawler West
اوقات نماز Buchfelde
اوقات نماز Gawler South
اوقات نماز Gawler Oval
اوقات نماز Woodlane
اوقات نماز Gawler
اوقات نماز Princes Park
اوقات نماز North Para River
اوقات نماز South Para River
اوقات نماز Essex Park
اوقات نماز Evanston South
اوقات نماز Elliott Goodger Memorial Park
اوقات نماز Bibaringa
اوقات نماز Kudla
اوقات نماز Loos
اوقات نماز Gawler East
اوقات نماز Dalkeith Caravan Park
اوقات نماز Clonlea Park
اوقات نماز Willaston
اوقات نماز Bergens Gully