اوقات نماز Barunga West

AU / South Australia / Barunga West

جهت قبله Barunga West

N E S W

جهت قبله Barunga West

°276.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Barunga West, South Australia: °276.5 :جهت قطب نما °284 :جهت واقعی °1-7.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Barunga West