اوقات نماز Barossa

AU / South Australia / Barossa

جهت قبله Barossa

N E S W

جهت قبله Barossa

°275.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Barossa, South Australia: °275.1 :جهت قطب نما °283.3 :جهت واقعی °1-8.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Barossa

اوقات نماز Trial Hill
اوقات نماز Trial Hill
اوقات نماز Pewsey Vale Peak
اوقات نماز Piguning Hill
اوقات نماز Karawirra
اوقات نماز Pewsey Vale
اوقات نماز McLaren Hill
اوقات نماز Rowland Flat
اوقات نماز Patpoori
اوقات نماز Kaiserstuhl
اوقات نماز Keiserstuhle
اوقات نماز Mount Kitchener
اوقات نماز Altona