اوقات نماز Wujal Wujal

AU / Queensland / Wujal Wujal

جهت قبله Wujal Wujal

N E S W

جهت قبله Wujal Wujal

°280.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Wujal Wujal, Queensland: °280.8 :جهت قطب نما °287.5 :جهت واقعی °1-6.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wujal Wujal

اوقات نماز Wujal Wujal
اوقات نماز Woobadda River
اوقات نماز Scrub Island
اوقات نماز Spit Island
اوقات نماز Roaring Meg Creek
اوقات نماز Degarra
اوقات نماز Bloomfield
اوقات نماز Bloomfield River Conservation Park
اوقات نماز Keating Creek