اوقات نماز Torres

AU / Queensland / Torres

جهت قبله Torres

N E S W

جهت قبله Torres

°284.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Torres, Queensland: °284.3 :جهت قطب نما °289.5 :جهت واقعی °1-5.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Torres

اوقات نماز Thursday Island
اوقات نماز Thursday Island
اوقات نماز Milman Hill
اوقات نماز Rose Hill
اوقات نماز Thursday Island Harbour
اوقات نماز Green Hill
اوقات نماز Aplin Pass
اوقات نماز Normanby Sound Ledge
اوقات نماز Vivien Point
اوقات نماز Hovell Rock
اوقات نماز Kapuda Islet
اوقات نماز Wilkie Bank
اوقات نماز Bruce Point
اوقات نماز Brisbane Rock
اوقات نماز Devonshire Rock
اوقات نماز Holmes Reef
اوقات نماز Madge Reefs
اوقات نماز Ellis Channel
اوقات نماز Kiwain Point
اوقات نماز Kate Point
اوقات نماز Wasaga
اوقات نماز Bogan Banks
اوقات نماز The Gut
اوقات نماز Bold Hill
اوقات نماز Smith Point
اوقات نماز Hammond Island
اوقات نماز Powell Point
اوقات نماز Hovell Bar
اوقات نماز Pig Hill
اوقات نماز Greenant Hill
اوقات نماز Webb Point
اوقات نماز Channel Rock
اوقات نماز Diamond Point
اوقات نماز Double Hill
اوقات نماز Menmuir Point
اوقات نماز Wai-Weer Islet