اوقات نماز Somerset

AU / Queensland / Somerset

جهت قبله Somerset

N E S W

جهت قبله Somerset

°270.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Somerset, Queensland: °270.1 :جهت قطب نما °280.7 :جهت واقعی °1-10.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Somerset

اوقات نماز Cressbrook Conservation Park
اوقات نماز Gregors Creek
اوقات نماز Mount Williams
اوقات نماز Gregor Creek
اوقات نماز Scrub Creek
اوقات نماز Braemore