اوقات نماز North Burnett

AU / Queensland / North Burnett

جهت قبله North Burnett

N E S W

جهت قبله North Burnett

°272.1 :جهت قطب نما
جهت قبله North Burnett, Queensland: °272.1 :جهت قطب نما °282 :جهت واقعی °1-9.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

North Burnett