اوقات نماز Napranum

AU / Queensland / Napranum

جهت قبله Napranum

N E S W

جهت قبله Napranum

°283.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Napranum, Queensland: °283.6 :جهت قطب نما °289 :جهت واقعی °1-5.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Napranum