اوقات نماز Kowanyama

AU / Queensland / Kowanyama

جهت قبله Kowanyama

N E S W

جهت قبله Kowanyama

°282.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Kowanyama, Queensland: °282.5 :جهت قطب نما °288.3 :جهت واقعی °1-5.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kowanyama