اوقات نماز Ipswich

AU / Queensland / Ipswich

جهت قبله Ipswich

N E S W

جهت قبله Ipswich

°269.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Ipswich, Queensland: °269.3 :جهت قطب نما °280.3 :جهت واقعی °1-10.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ipswich

اوقات نماز Willowbank
اوقات نماز Ebenezer
اوقات نماز Jeebropilly