اوقات نماز Charters Towers

AU / Queensland / Charters Towers

جهت قبله Charters Towers

N E S W

جهت قبله Charters Towers

°278.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Charters Towers, Queensland: °278.4 :جهت قطب نما °285.9 :جهت واقعی °1-7.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Charters Towers